Vorige
2019

Subsidiesvoor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen!

Vandaag kunnen gemeenten al subsidies krijgen om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren. Het gaat daarbij meestal om grotere projecten met een lange doorlooptijd en grote planlast. Er is ook vraag om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen snel te kunnen verhogen door kleine infrastructurele maatregelen, zonder een hele procedure te moeten doorlopen. Om dit te regelen, keurt de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat bijkomende subsidiemogelijkheden aan steden en gemeenten regelt.

Gemeenten kunnen subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Opdrachtgever

De gemeente is de opdrachtgever voor de projecten.

Projecten

  • De projecten worden uitgevoerd in de schoolomgeving. Met schoolomgeving wordt een straal van 100 meter rond de schooltoegang bedoeld, of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter.
  • De projecten zijn erop gericht de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren.

De subsidies zijn niet voor grotere herinrichtingsprojecten, zoals bedoeld in art. 26/10 en 26/12 van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid(opent in nieuw venster).

Uitvoering

De projecten worden uitgevoerd binnen de zes maanden na de dag van de beslissing tot toekenning van de subsidie.

Uitgaven

De volgende uitgaven komen in aanmerking voor de subsidie, op voorwaarde dat ze vanaf 1 januari 2019 zijn verricht:

  • Uitgaven voor verkeerssignalisatie
  • Uitgaven voor kleinere infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid in de schoolomgeving verhogen. 

Toezichtkosten komen niet in aanmerking voor de subsidie.


Procedure

De gemeente kan per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal tien schoolomgevingen op haar grondgebied. Er is in principe geen deadline, maar de aanvragen moeten voor het einde van het lopende jaar ingediend worden. Houd er rekening mee dat de subsidieaanvragen behandeld worden in de volgorde waarin ze zijn bijgekomen.

De subsidie wordt aangevraagd met het aanvraagformulier(opent in nieuw venster). De gemeente stuurt het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar subsidies.veilige.schoolomgevingen@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken onderzoekt de naleving van de voorwaarden. Als de aanvraag volledig is en voldoet aan de subsidievoorwaarden, beslist de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, of de subsidie wordt toegekend, op voorwaarde dat er beschikbare middelen zijn in de begroting.


Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximum van 25.000 euro per schoolomgeving.

Als een project voor een schoolomgeving meer dan 50.000 euro kost, wordt de bijdrage vanuit het verkeersveiligheidsfonds beperkt tot 25.000 euro.

Uitbetaling

Na toekenning van de subsidie wordt al een eerste schijf van 50% van het subsidiebedrag uitbetaald. De tweede schijf volgt op basis van de afrekening van de kosten. Op basis van die finale afrekening bepaalt het departement het saldo van de subsidie en betaalt het departement uit.

De bewijsstukken van die kosten en de finale afrekening van het project moet de gemeente uiterlijk twee maanden na de uitvoering van het project bezorgen aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

Het eigenlijke saldo van de subsidie wordt dus bepaald op basis van de indiening van de reële afrekening, aangezien er een verschil kan zijn met wat initieel geraamd werd. Let wel, de uiteindelijke subsidie mag niet meer dan 25% boven de op basis van de raming bepaalde subsidie liggen en mag per schoolomgeving nooit het maximumbedrag van 25.000 euro overschrijden.

Terugvordering

Als de gemeente acht maanden na de toekenning van de subsidie (uitvoering binnen de zes maanden na toekenning en indiening van de afrekening binnen de twee maanden na uitvoering) geen afrekening bezorgd heeft aan het departement, vordert het departement de subsidie die al uitbetaald is terug van de gemeente.https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-verbeteren-van-de-verkeersveiligheid-van-schoolomgevingen

envelope
Contact
x
x
x

Log In Sign Up

x
x

Sitemap