Privacybeleid Wolters Mabeg bvba


Wolters Mabeg hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw

persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wolters Mabeg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden

waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens

gewaarborgd is;


Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waar

voor ze zijn verstrekt;


Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wolters Mabeg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen

van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen

kan dit via onderstaande contactgegevens:


Wolters-Mabeg bvba

Leuerbroek 1074

Kinrooi 3640

België


Info@wolters-mabeg.euWaarom verwerken wij persoonsgegevens


Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :


1.noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

2.om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing (gerechtvaardigd belang),

3.het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene),

4.het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :

persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer

persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering

van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

het verzorgen van de internetomgeving (webhosting); het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te

waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst

hebben afgesloten.


Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en

toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft

of als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan

partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

Wolters Mabeg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan

wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste

gebruik bij.


Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen

onrechtmatige verwerking, waaronder: Alle personen die namens Wolters Mabeg van uw gegevens kennis kunnen nemen,

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.


We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou

ontvangen hebben.


Onderaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen

wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te

maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.


Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door

een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan

jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor

kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact

met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende

autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacyverklaring

Wolters Mabeg kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 12 mei 2018.

Contact
×
×
×

Log InSign Up

×
×

Wolters MABEG logo

Lorsque vous visitez le site web de Wolters MABEG, nous pouvons recueillir et/ou stocker des informations sur votre visite en plaçant des cookies. Un cookie est un petit fichier texte qui est placé sur votre ordinateur. Grâce à ces informations, nous pouvons créer une visite plus personnelle du site web. Comme nous respectons votre droit à la vie privée, vous pouvez préciser quels cookies vous souhaitez accepter. Cliquez sur les différentes catégories de cookies pour plus d'informations et pour modifier vos paramètres de cookies. Vous pouvez toujours ajuster et modifier vos paramètres de cookies par la suite.
Ces cookies sont techniquement nécessaires pour le bon fonctionnement du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Comme ces cookies ont peu ou pas d'impact sur votre vie privée en tant que visiteur, nous n'avons pas besoin de demander la permission pour les placer. Pourquoi plaçons-nous des cookies fonctionnels ? Nous veillons notamment à ce que vos préférences en matière de confidentialité puissent être enregistrées, à ce que vous puissiez vous connecter, commander des produits et vérifier le stock. Ces cookies nous.
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visiteurs et les sources de trafic sur notre site web afin de mesurer et d'améliorer nos services. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et à évaluer le comportement de navigation des visiteurs. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. De cette façon, le placement de ces cookies n'a pas ou peu d'impact sur la vie privée du visiteur du site web. Par conséquent, vous n'avez pas à donner votre autorisation pour que ces cookies soient placés. Si vous n'acceptez pas cette catégorie de cookies, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site web. Grâce à ces cookies, nous obtenons une image générale de la visite du site web. Cela nous permet d'analyser où et quand, par exemple, des erreurs se produisent sur le site web. Ces cookies sont donc essentiels pour l'optimisation du site web.


Si vous acceptez l'utilisation de ces cookies peut vous montrer des publicités personnalisées. Si vous voulez ces n'accepte pas les cookies, des publicités sont proposées qui sont moins centrés sur vos intérêts lorsque vous visitez d'autres sites web. Vous pouvez donner votre autorisation en utilisant les mêmes paramètres se retirent aussi toujours.


×
×

Sitemap