Privacybeleid Wolters Mabeg bvba


Wolters Mabeg hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw

persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wolters Mabeg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden

waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens

gewaarborgd is;


Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waar

voor ze zijn verstrekt;


Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wolters Mabeg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen

van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen

kan dit via onderstaande contactgegevens:


Wolters-Mabeg bvba

Leuerbroek 1074

Kinrooi 3640

België


Info@wolters-mabeg.euWaarom verwerken wij persoonsgegevens


Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :


1.noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

2.om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing (gerechtvaardigd belang),

3.het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene),

4.het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :

persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer

persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering

van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

het verzorgen van de internetomgeving (webhosting); het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te

waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst

hebben afgesloten.


Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en

toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft

of als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan

partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

Wolters Mabeg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan

wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste

gebruik bij.


Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen

onrechtmatige verwerking, waaronder: Alle personen die namens Wolters Mabeg van uw gegevens kennis kunnen nemen,

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.


We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou

ontvangen hebben.


Onderaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen

wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te

maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.


Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door

een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan

jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor

kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact

met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende

autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacyverklaring

Wolters Mabeg kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 12 mei 2018.

Contact
×
×
×

Log InSign Up

×
×

Wolters MABEG logo

Wanneer je de Wolters MABEG website bezoekt kunnen we informatie over je bezoek verzamelen en/of opslaan door het plaatsen van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje wat op je computer wordt geplaatst. Met deze informatie kunnen we een meer persoonlijk bezoek van de website tot stand brengen. Omdat wij je recht op privacy respecteren kan je zelf aangeven welke cookies je wilt accepteren. Klik op de verschillende categorieën cookies voor meer informatie en om je cookie-instellingen te wijzigen. Je kan nadien je cookie instellingen nog altijd aanpassen en veranderen.
Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om de site goed te laten werken. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Omdat deze cookies een geringe tot geen privacy-impact op jou als bezoeker hebben, hoeven we voor het plaatsen van deze cookies geen toestemming te vragen. Waarom plaatsen wij functionele cookies? Zo zorgen we er onder andere voor dat je privacy-voorkeuren kunnen worden opgeslagen, dat je kan inloggen, producten kan bestellen en de voorraad kan controleren. Deze cookies stellen ons ook in staat om bijvoorbeeld te zien wanneer de site plat ligt.
Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers en verkeersbronnen op onze website te bepalen om zo de diensten te kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons ook de meest / minst bezochte pagina's te identificeren en het navigatiegedrag van de bezoekers te kunnen evalueren. Alle informatie verzameld door deze cookies is geaggregeerd en daarom anoniem. Op deze wijze heeft het plaatsen van deze cookies geen of geringe gevolgen voor de privacy van de website bezoeker. Hierdoor hoef je dus ook geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. Als je deze categorie cookies niet accepteert, weten we niet wanneer je onze website hebt bezocht. Met deze cookies verkrijgen wij een algemeen beeld van het websitebezoek. Hierdoor kunnen wij analyseren waar en wanneer er bijvoorbeeld fouten op de website ontstaan. Voor het optimaliseren van de website zijn deze cookies dus hard nodig.


Als je toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies kunnen je gepersonaliseerde advententies tonen. Als je deze cookies niet aanvaardt, worden advertenties aangeboden die minder op uw interesses zijn gericht wanneer u andere web- sites bezoekt. Je kan je toestemming via dezelfde instellingen ook altijd intrekken.


×
×

Sitemap